Duurzame en circulaire bouwgrondstoffen2022-09-23T11:48:23+00:00

De termen duurzaam en circulair worden vaak door elkaar gebruikt. Waar circulair per definitie wél duurzaam is, hoeft duurzaam niet per sé circulair te zijn. Onze producten zijn zowel duurzaam als circulair. We hechten eraan om onze rol als specialist in secundaire duurzame bouwgrondstoffen toe te lichten. We zetten dat hier graag uiteen omdat wij dat net als u belangrijk vinden.

Lineair systeem

Vooral sinds de industriële revolutie, die begon rond 1750 in Engeland en begin negentiende eeuw in de rest van Europa opkwam, kennen we het zogenoemde lineaire systeem.

Dit systeem van ‘take’, ‘make’, ‘waste’ was de overgang van handmatig naar grootschalig machinaal vervaardigde goederen en houdt tot op heden in veel sectoren in dat grondstoffen worden gewonnen (take), het product wordt vervaardigd (make) en wanneer het aan z’n einde is als afval wordt weggegooid (waste). Voor een eventueel leven daarna is geen plan.

Inmiddels weten we dat dit niet meer kan; grondstoffen die we uit de natuur halen zijn eindig, nog maar niet te spreken van de milieubelasting van alle producten en het afval dat we daarmee produceren.

Duurzaam

Duurzaam en duurzaamheid zijn brede begrippen. Het gaat er voornamelijk om, dat in een duurzame wereld mens (People), milieu (Planet) en economie (Profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Oftewel: duurzaamheid is de aarde zodanig gebruiken dat ze ook op langere termijn het totaal van alle consumpties voor toekomstige generaties kan blijven dragen (bron: Wikipedia). Overigens wordt bij duurzaamheid ook vaak een lage CO2-uitstoot betrokken, en de inzet van mensen met een afstand tot het arbeidsproces.

Circulariteit

Waar duurzaamheid een veel bredere betrekking heeft op de mens, de planeet en de economie, focust circulariteit zich meer op de kringloop van grondstoffen. Dit houdt in, dat in een circulaire economie grondstoffen zo veel als mogelijk worden hergebruikt, waardoor de eindige natuurlijke grondstoffen niet worden uitgeput. Circulariteit draagt aldus bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan circulariteit.

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Dit is aldus het tegenovergestelde van het eerder genoemde lineaire systeem. Bij circulariteit gaat het erom, dat een product in elk stadium een bestemming heeft en niet wordt vervaardigd voor slechts één levenscyclus. Dan kennen we daardoor geen afval meer.

Schaarste en kosten

Het gebruik van eindige grondstoffen -het uitputten van de aarde en natuur- is natuurlijk een heel belangrijk aspect als het gaat om circulariteit. Een ander aspect is schaarste. We zien in de hele wereld, dat die natuurlijke bronnen ook werkelijk eindig zijn en hier en daar uitgeput raken. Als eerste denken we aan olie en gas bijvoorbeeld, of aan tropisch hardhout. Voor sommige daarvan worden alternatieven gezocht, zoals zonne- en windenergie. Of er wordt hout gekweekt in duurzaam beheerde bossen. Toch ontstaat er meer en meer schaarste. De vijf meest schaarse elementen zijn: antimoon, goud, molybdeen, zink en renium. Zo blijkt uit onderzoek dat de winbare voorraad antimoon al rond 2040 zal zijn uitgeput, goud rond 2055, zink en molybdeen rond 2100. En in de volgende eeuw zullen rhenium en koper volgen en in de eeuw daarna chroom, bismut, borium, tin, zilver en lood. Het zijn allemaal producten die misschien minder bekend en aansprekend zijn, maar het zijn uiteindelijk natuurlijke grondstoffen die de komende tijd zullen verdwijnen; het is dan gewoon op.

Een bekende regel is, dat schaarste de prijs opdrijft. Als het aanbod beperkt is, maar de vraag groot, dan stijgt de prijs navenant. Om niet alleen te voorkomen, dat die natuurlijke grondstoffen straks ook werkelijk eindig zijn, maar zeker ook om producten betaalbaar te houden zullen er alternatieven moeten komen. Daarnaast is hergebruik van groot belang. Dan behoeft er immers geen nieuwe grondstof te worden gewonnen. Steeds meer halen recyclebedrijven de schaarse metalen uit elektronica. Zo wordt uit één ton mobiele telefoons (zonder batterijen) 140 kilogram koper, 3.14 kilogram zilver, 300 gram goud, 130 gram palladium en 3 gram platina gehaald.

Circulair bouwen

Ook in de GWW- sector, en in de reguliere bouwsector, wordt al enige tijd hard gewerkt aan mogelijkheden om duurzaam én circulair te werken. Bouwen op een wijze die economisch, sociaal cultureel en ecologisch verantwoord is. Hier en daar, nu en later. (Bron Platform CB’23). Oftewel, het ontwikkelen, gebruiken en vooral hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten door gebruik te maken van zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen.

Volgens de definitie is een circulair bouwwerk ontworpen en uitgevoerd conform circulaire ontwerpprincipes. Het is gerealiseerd met circulaire producten, elementen en materialen die later weer opnieuw kunnen worden gebruikt.

Aantoonbaar circulair

Een veel gehoorde vraag is nu: “Hoe maak je circulair bouwen aantoonbaar.” Door duidelijk te zijn over de hoeveelheid secundair materiaal in het product en de mogelijkheden voor hergebruik en recycling na gebruik, bijvoorbeeld door het ontwerp of terugnamegaranties. Ook de manier waarop het product bijdraagt aan de milieubelasting is van belang, de zogenoemde Milieukostenindicator (MKI). Kan het product bijdragen aan een bouwwerk met minder primaire grondstoffen en geeft het zo min mogelijk afval en emissies, zowel in ontwerp als tijdens gebruik en toekomstige afdanking.

Aan al die voorwaardes voldoen onze producten volledig, waarmee wij aantoonbaar circulaire producten leveren. Onze producten zijn immers restproducten uit andere productieprocessen en zijn later herbruikbaar.

Pelt & Hooykaas en het milieu

Onze producten, de grondstoffen voor infrastructurele projecten, asfalt en beton, zijn absoluut en volledig duurzaam en circulair zoals uit het bovenstaande blijkt. Ze worden immers niet in de natuur gewonnen maar ontstaan als rest- of bijproduct uit andere productieprocessen. Daarbij voldoen onze circulaire bouwgrondstoffen altijd aan de milieunormen die gelden voor steenachtige bouwstoffen (Besluit Bodemkwaliteit), waardoor ze altijd op een verantwoorde wijze kunnen worden toegepast en zo nodig kunnen worden hergebruikt.

Als gezegd, de impact van elke bouwgrondstof op het milieu wordt uitgedrukt in de Milieukosten indicator (MKI) en vat alle milieueffecten samen in één score die wordt uitgedrukt in Euro’s per ton. Dat geldt voor onze producten natuurlijk evengoed.

De zogenoemde Levenscyclusanalyse (LCA), is een uitgebreid rapport over de impact van een bepaald product op het milieu. Een verkorte versie daarvan is een Environmental Product Declaration (EPD). Dit geeft in het kort de basis aan van de LCA van een product. De EPD geeft snel inzicht in de opbouw en de elementen die bijdragen aan de invloed op het milieu. Een EPD dient geverifieerd te worden door een bevoegde instantie en wordt via een vast format opgesteld.

Niet voor niets zeggen wij, dat we infrastructurele projecten, asfalt en beton, duurzaam en circulair maken omdat wij veel waarde hechten aan het milieu. Daarbij hoort dan ook het inzicht in de impact van onze producten op het milieu. Voor diverse van onze bouwgrondstoffen hebben wij dan ook een Levencyclusanalyse (LCA) laten maken en zijn de EPD’s beschikbaar. Daaruit blijken de MKI-waardes van onze producten. Die MKI-waarde drukken wij uit in A1 t/m A3 voor het ontginnen, produceren (vaak breken en zeven) en intern transporteren van het product.
Voor een overzicht van de reeds bekende MKI waarden verwijzen wij u naar onze downloadpagina onder MKI (EPD). Wilt u meer weten over de MKI waarde van een bepaalde bouwgrondstof, neem dan gerust contact met ons op.

Tot slot

Binnen de wereld van infrastructuur, asfalt en beton, is het een absolute ‘must’ om up-to-date te blijven over al het reilen en zeilen in de bouwwereld, en vooral over duurzaamheid en circulariteit. Dat beseffen wij ons maar al te goed. De waardevolle combinatie van onze uitgebreide kennis met de meest recente ‘know how’ zijn absolute troeven die wij graag inzetten voor uw project en/of toepassing. Eigenlijk zijn wij veel meer dan producent en leverancier. Noem ons dan ook gerust een specialist in secundaire duurzame bouwgrondstoffen.

{Projecten}

Bekijk hier onze projecten


Bestorting Oosterscheldekering

Voor het behoud van een veilige Oosterscheldekering worden voortdurend onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals de bestortingswerkzaamheden ter bescherming van de pijlers. In 1986 is de 9 kilometer lange Oosterscheldekering geopend. Deze stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Het is een iconisch bouwwerk van 65 pijlers en waar afsluitbare schuiven van circa 42 meter lengte tussen hangen. Een dergelijk bouwwerk vraagt om frequent onderhoud om de veiligheid te waarborgen voor de lange termijn. Zo ontstaan er in de loop der tijd ontgrondingskuilen rondom de Oosterscheldekering door de stroming. Om de pijlers van de kering te beschermen worden deze kuilen regelmatig gevuld met zware materialen. Voor deze bestortingswerkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis Nederland, werden in mei 2020 waterbouwslakken gebruikt, die vervolgens worden afgedekt met waterbouwsteen.

BGS Base legt stevige basis voor ieder wegdek

De gemeente Alphen aan den Rijn ondertekende op 30 oktober 2018 het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Het doel; het verduurzamen van de betonketen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de Middelweg in Hazerswoude-Dorp brengt aannemer Versluys de samenwerking in de praktijk. Met het gebruik van het nieuwe BGSBase krijgt het wegdek een duurzaam fundament.

Ga naar de bovenkant